Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden: Stichting Fight Academy the Basement       

Artikelen:

 • Het bestuur van Stichting Fight Academy the Basement is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, gestolen of beschadigde eigendommen van de abonnee;
 • Het bestuur is tevens niet aansprakelijk voor ongevallen die de abonnee tijdens het verblijf in de sportschool eventueel kunnen overkomen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures, letsel en/of andere mogelijke ongevallen die de abonnee kan overkomen. Deelname aan één van de sporten geschiedt geheel op eigen risico;
 • Indien door de abonnee schade wordt toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van Stichting Fight Academy the Basement, dan is de schade verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid;
 • Inschrijving is mogelijk vanaf 18 jaar. Vanaf 6 jaar is dit mogelijk met schriftelijke toestemming van een ouder/voogd/verzorger;
 • Iedere (ouder/voogd/verzorger van de) abonnee dient verantwoordelijk om te gaan met zijn/haar eigen lichamelijke conditie;
 • Iedere (ouder/voogd/verzorger van de) abonnee is zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts, voordat hij/zij aan één of meerdere sporten deelneemt;
 • Iedere (ouder/voogd/verzorger van de ) abonnee, die zich schuldig maakt aan wangedrag of de naam van de stichting of vrijwilligers of van andere abonnees beschadigen, in welke vorm dan ook, kan de toegang tijdelijk of structureel tot de sportschool worden ontzegd. Zij verliezen hun recht, doch behouden hun lopende verplichtingen;
 • Abonnees zullen elkaar op geen enkele manier overlast bezorgen. Als dat wel het geval is, kan artikel 7 in werking gesteld worden;
 • Stichting Fight Academy the Basement behoudt zich te allen tijde het recht voor om abonnees, die de reglementen niet in acht nemen en aanwijzingen van het bestuur of trainers negeren, het abonnement op te zeggen of de toegang tot de sportschool te ontzeggen;
 • Opzegging van het abonnement dient schriftelijk middels het ‘opzegformulier’ te gebeuren met inachtname van 1 maand opzegtermijn. Deze opzegformulieren zijn in de sportschool verkrijgbaar;
 • Abonnementen, welke niet zijn opgezegd, worden stilzwijgend met dezelfde periode verlengd;
 • De stichting behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen, middels een incassobureau of via een gerechtelijke weg, te innen. Alle hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening voor de (ouder/voogd/verzorger van de) abonnee;
 • In geval van ziekte van trainers of in andere noodgevallen kan een abonnee nooit aanspraak maken op enige vorm van compensatie of terugbetaling van het abonnementsgeld;
 • De abonnementsgelden kunnen jaarlijks geïndexeerd worden

  Afspraken dienen minimaal twee werkdagen voor aanvang geannuleerd te worden. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u door berekend. 

The Basement Kickboxing Hoogeveen