Fight Academy The Basement

Algemene Voorwaarden/Privacybeleid

Algemene voorwaarden: Stichting Fight Academy the Basement       

 

Artikelen:

 • Het bestuur van Stichting Fight Academy the Basement is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, gestolen of beschadigde eigendommen van de abonnee;
 • Het bestuur is tevens niet aansprakelijk voor ongevallen die de abonnee tijdens het verblijf in de sportschool eventueel kunnen overkomen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures, letsel en/of andere mogelijke ongevallen die de abonnee kan overkomen. Deelname aan één van de sporten geschiedt geheel op eigen risico;
 • Indien door de abonnee schade wordt toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van Stichting Fight Academy the Basement, dan is de schade verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid;
 • Inschrijving is mogelijk vanaf 18 jaar. Vanaf 6 jaar is dit mogelijk met schriftelijke toestemming van een ouder/voogd/verzorger;
 • Iedere (ouder/voogd/verzorger van de) abonnee dient verantwoordelijk om te gaan met zijn/haar eigen lichamelijke conditie;
 • Iedere (ouder/voogd/verzorger van de) abonnee is zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts, voordat hij/zij aan één of meerdere sporten deelneemt;
 • Iedere (ouder/voogd/verzorger van de ) abonnee, die zich schuldig maakt aan wangedrag of de naam van de stichting of vrijwilligers of van andere abonnees beschadigen, in welke vorm dan ook, kan de toegang tijdelijk of structureel tot de sportschool worden ontzegd. Zij verliezen hun recht, doch behouden hun lopende verplichtingen;
 • Abonnees zullen elkaar op geen enkele manier overlast bezorgen. Als dat wel het geval is, kan artikel 7 in werking gesteld worden;
 • Stichting Fight Academy the Basement behoudt zich te allen tijde het recht voor om abonnees, die de reglementen niet in acht nemen en aanwijzingen van het bestuur of trainers negeren, het abonnement op te zeggen of de toegang tot de sportschool te ontzeggen;
 • Opzegging van het abonnement dient schriftelijk middels het ‘opzegformulier’ te gebeuren met inachtname van 1 maand opzegtermijn. Deze opzegformulieren zijn in de sportschool verkrijgbaar;
 • Abonnementen, welke niet zijn opgezegd, worden stilzwijgend met dezelfde periode verlengd;
 • De stichting behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen, middels een incassobureau of via een gerechtelijke weg, te innen. Alle hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening voor de (ouder/voogd/verzorger van de) abonnee;
 • In geval van ziekte van trainers of in andere noodgevallen kan een abonnee nooit aanspraak maken op enige vorm van compensatie of terugbetaling van het abonnementsgeld;
 • De abonnementsgelden kunnen jaarlijks geïndexeerd worden
   
  Afspraken dienen minimaal twee werkdagen voor aanvang geannuleerd te worden. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u door berekend. 

Privacybeleid

Welkom.

Dit is het privacybeleid van Fight Academy The Basement. gevestigd aan (7903 AB) Voltastraat 2c, in Hoogeveen (hierna: “Fight Academy The Basement”, “we”, “wij” of “ons”). Fight Academy The Basement hecht veel waarde aan jouw privacy en wij zullen jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

Fight Academy The Basement is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij jouw lidmaatschap bij een van de Fight Academy The Basement genoemd op de website thebasementkickboxing.nl(“Lidmaatschap”), of wanneer je gebruikmaakt van een van onze andere diensten, zoals het aanvragen van een dagpas, het gebruik van de website (“Website”) of de applicatie (“App”) (gezamenlijk: “Diensten”). In dit privacybeleid beschrijven we hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan dit privacybeleid goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent van welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan  Stichting Fight Academy The Basement direct dan wel indirect identificeren. De persoonsgegevens die wij van je verwerken in het kader van jouw Lidmaatschap of het gebruik van de Diensten, zijn:

Algemene categorieën persoonsgegevens:

 • Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, foto, het documentnummer van jouw ID of paspoort en eventueel de naam van je gezinsleden of gezinslid. Indien je via jouw werkgever bent aangesloten bij het bedrijfsfitnessprogramma kunnen  persoonsgegevens door jouw werkgever aan ons worden verstrekt;
 • Gegevens inzake jouw online account, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord, en optioneel een digitale foto en/of informatie omtrent jouw sportdoel(en);
 • Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze Website of App via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld uw IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken.
 • Financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer, factuurgegevens, jouw keuze voor de wijze van betaling (bijvoorbeeld automatische incasso), gegevens omtrent jouw financiële toestand of in enkele gevallen gegevens betreffende een schuldsaneringsregeling of onderbewindstelling;
 • Gegevens betreffende jouw Lidmaatschap, zoals de begindatum en duur van je Lidmaatschap, de vestiging waar je je hebt ingeschreven, je bezoeken aan de vestiging, je lidmaatschapsnummer en pasnummer, je abonnementsvorm en indien van toepassing jouw reden van opzegging;
 • Gegevens betreffende de administratie van jouw Lidmaatschap, zoals gegevens betreffende een eventuele contract overname, mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer;
 • Opnamen van videobeelden en foto’s, op onze vestigingen word je geregistreerd door middel van onze videobewakingssystemen (CCTV);
 • De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;
 • Gegevens betreffende aankopen, bijvoorbeeld in de Fight Academy The Basement store.
 • Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens:

 • Gezondheidsgegevens, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over jouw trainingsdoelen en trainingsfrequentie, jouw lengte en gewicht, eventuele zwangerschap, ziekte, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid;
 • Gegevens van strafrechtelijke aard, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld een detentieverklaring.

Wat wij doen met jouw gegevens

Stichting Fight Academy The Basement en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover Fight Academy The Basement reeds persoonsgegevens van jou in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

In veel gevallen ben je vrij om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer je noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kan je mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze Diensten. Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust.

Voor de uitvoering van onze overeenkomsten: Stichting Fight Academy The Basement verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar Diensten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van jouw Lidmaatschap. De persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt worden verwerkt om jou de diensten te kunnen leveren die je van ons verlangt en om de (financiële) administratie hiervan te verzorgen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen.

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: Stichting Fight Academy The Basement verwerkt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze leden en Website-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast verwerkt Fight Academy The Basement  jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om je te informeren over producten, diensten of speciale acties van Stichting Fight Academy The Basement die voor jou interessant kunnen zijn, indien je een Stichting Fight Academy The Basement Lidmaatschap hebt.

Daarnaast verwerkt Stichting Fight Academy The Basement jouw persoonsgegevens door middel van het gebruik van cameratoezicht op haar vestigingen voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld in onze vestigingen en rondom het parkeerterrein. Het cameratoezicht is openlijk. Deze verwerking vindt plaats op grond van het gerechtvaardigd belang van Stichting Fight Academy The Basement om diefstal tegen te gaan en eigendommen, werknemers en haar leden te beschermen.

Tot slot gebruikt Stichting Fight Academy The Basement persoonsgegevens om bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren, om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van Stichting Fight Academy The Basement een acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.

Op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming: Met jouw toestemming kan Stichting Fight Academy The Basement jouw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld indien je geen Lidmaatschap hebt. Dit omvat het versturen van marketing per e-mail, post of anderszins om je te informeren over producten, diensten of speciale acties van Stichting Fight Academy The Basement voor jou interessant kunnen zijn.

Op jouw verzoek kan Stichting Fight Academy The Basement persoonsgegevens zoals omschreven in “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” (zoals gegevens over jouw gezondheid of gegevens van strafrechtelijke aard) verwerken. Bijvoorbeeld indien je het belangrijk vindt dat wij op de hoogte zijn van jouw medische aandoening, indien je jouw abonnement wegens medische of strafrechtelijke redenen tijdelijk wil pauzeren of indien je op zoek bent naar een persoonlijk trainingsschema of persoonlijk voedingsadvies. We zullen jou op dat moment ook informeren over het feit dat de gegeven toestemming op elk moment door jou kan worden ingetrokken en de manier waarop je dit kan doen.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Stichting Fight Academy jouw persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Delen van jouw persoonsgegevens

Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen Stichting Fight Academy The Basement toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Stichting Fight Academy The Basemen. Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met jou sluiten, bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van de Stichting Fight Academy The Basement Store. Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met onze IT-leveranciers, omdat dit noodzakelijk is voor de levering van onze Diensten.

Ook kan Stichting Fight Academy The Basement jouw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisico toets uit te voeren. Indien je na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen jouw gegevens worden

opgenomen in de schuldendatabase van deze derde partij. Wanneer het incassotraject wordt uitbesteed aan een incassobureau kan Stichting Fight Academy The Basement jouw persoonsgegevens met deze derde partij delen.

Ook kan Stichting Fight Academy The Basement indien je gebruikmaakt van een bedrijfs kickboks regeling, op verzoek van jouw werkgever nader informeren over jouw bedrijfslidmaatschap. Bijvoorbeeld of deze nog actief is of wanneer je meer dan een halfjaar niet bent komen sporten. Het delen van voornoemde informatie gaat niet verder dan noodzakelijk en verstrekte informatie wordt ook met jou gedeeld.

In het geval dat Stichting Fight Academy The Basement een onderdeel of vestiging verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) Stichting Fight Academy The Basement wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Tot slot kan Stichting Fight Academy The Basement jouw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

Je hebt het recht op een kopie van alle documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een verzoek in te dienen via email info@thebasementkickboxing.nl.

Minderjarigen

Indien je jonger bent dan 16 jaar en voor zover wij vertrouwen op toestemming als wettelijke grondslag om jouw persoonsgegevens te verwerken, verwerken we jouw persoonsgegevens alleen indien voorafgaande toestemming van jouw ouder of voogd is verkregen.

Beveiliging van jouw gegevens

Stichting Fight Academy The Basement neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot jouw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Bovendien zorgt Stichting Fight Academy The Basement er contractueel voor dat elke derde partij die jouw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:  I. de periode gedurende welke we een lopende relatie met jou hebben (zoals jouw Lidmaatschap); II. of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan Stichting Fight Academy The Basement onderworpen is; en III. of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek). Zo bewaren wij camerabeelden bijvoorbeeld maximaal 72 uur nadat de opnames zijn gemaakt, of indien er een incident heeft plaatsgevonden, onmiddellijk nadat het incident is opgelost.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren, aanmeldingen toe te staan, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden.

Social media of andere websites

Onze Website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Twitter of  YouTube. Als je deze links volgt, verlaat je onze Website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan Stichting Fight Academy The Basement geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de website die je bezoekt voor meer informatie.

Jouw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage, correctie en wissing van jouw persoonsgegevens: Stichting Fight Academy The Basement onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij jou ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan Stichting Fight Academy The Basement worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je persoonsgegevens up-to-date zijn. Je hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van je verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling. Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
 • Recht op dataportabiliteit: voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals bijvoorbeeld jouw Lidmaatschap, heb je het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.
 • Intrekken van toestemming: Je kan jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens.
 • Recht van verzet: Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht op beperking: Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heb je het recht van Stichting Fight Academy The Basement de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
 • Recht van bezwaar: voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan jouw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Recht tot het indienen klacht: Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit Privacybeleid worden verwerkt.

Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen.

Vragen of contact

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Stichting Fight Academy The Basement via onderstaande contactgegevens:

Stichting Fight Academy The Basement

Voltastraat 2c

7903 AB Hoogeveen

e-mail: Info@thebasementkickboxing.nl

Wijzigingen privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken.